The mural covers a spiral staircase which passes through all the three floors of the new building of the Puppet and Actor Theater in Opole.
Mural pokrywa spiralną klatkę schodową przechodzącą przez wszystkie trzy kondygnacje nowego budynku Teatru Lalki i Aktora w Opolu
On the surface of 230 m², we have painted several dozen pairs of animals which climb the stairs. The children can search for pairs of animals as they walk around the building.
Na powierzchni 230 m² namalowaliśmy kilkadziesiąt par zwierząt, które wspinają się po schodach. Chodząc po budynku dzieci mogą odszukiwać rozdzielone pary. 
The mural pattern is darkest at the bottom of the stairs... 
Wzór muralu jest najciemniejszy na dole schodów...
...and gets brighter towards the top.
....i co raz jaśniejszy w kierunku szczytu schodów.
designed by:
Piotr Karski

painted by:
Dorota Proba and Piotr Karski

surface:
230 m²

location:
The Puppet and Actor Theater in Opole
Augustyna Kośnego 2a, Opole, Poland
The mural was part of the reconstruction of the entire building. The theater has gained not only a new facade referring to the facade from the 60's, but also a new foyer, a modernized main hall and a new small scene above the main entrance. The author of the architectural design is Jacek Rzyski.
Mural był elementem przebudowy całego budynku. Teatr zyskał nie tylko nową fasadę, nawiązującą formą prześwietleń do fasady z lat sześćdziesiątych, ale również nowe foyer, unowocześnioną salę główną i zupełnie nową scenę kameralną lewitującą nad wejściem głównym. Autorem projektu architektonicznego jest Jacek Rzyski.
fot. Cezary Kazimierowski

Soon after painting the mural in Opole, we were invited to participate in Geneng Street Art Project in Yogyakarta, Java, Indonesia. We painted a little​​​​​​​ mural in a quiet alley surrounded by rice fields.

Wkrótce po namalowaniu muralu w Opolu zostaliśmy zaproszeni do udziału w Geneng Street Art Project w Yogyakarcie na Jawie, w Indonezji. Namalowaliśmy tam niewielki mural w cichym zaułku między polami ryżowymi.

you might also like ☟

Back to Top