During the workshops at Seven Stories—the National Children's Book Center, I took the children on an imaginary journey into the ocean. I asked them to draw deep-sea creatures the way they imagine them. Then I made 13 sculptures inspired by those drawings. Finally, I presented the sculptures to the children at the exhibition summarizing the whole project.
Podczas warsztatów w Seven Stories – Narodowym Centrum Książki Dziecięcej zabrałem dzieci w wyimaginowaną podróż w głąb oceanu. Poprosiłem, żeby narysowały, jak wyobrażają sobie zamieszkujące głębiny stworzenia. Następnie przygotowałem 13 rzeźb inspirowanych dziecięcymi rysunkami, które zaprezentowałem autorom rysunków na wystawie podsumowującej cały projekt.
Multi-eyed octopus discovered by Alice. 200 × 110 cm, acrylic on wood, rope, 2018.

Ośmiornica wielooczna odkryta przez Alice. 
200 × 110 cm, akryl na drewnie, lina, 2018.

The monstrous shark-anglerfish discovered by Phoebe has holes in the skull! 105 × 155 cm, acrylic on wood, rod, 2018. 

Monstrualna rekino–żabnica odkryta przez Phoebe ma dziury na wylot w czaszce! 105 × 155 cm, akryl na drewnie, pręt, 2018.
A new crab species discovered by five-year-old Oscar. 80 × 100 × 50 cm, acrylic on wood, rope, 2018. 

Nowy gatunek kraba odkryty przez pięcioletniego Oscar'a. 80 × 100 × 50 cm, akryl na drewnie, lina, 2018.
The longest creature in the project—the dragon fish discovered by seven-year-old Jacob. 100 × 230 cm, acrylic on wood, rope, 2018. 

Najdłuższy stwór w projekcie – Ryba Smok odkryta przez siedmioletniego Jacob’a. 100 × 230 cm, akryl na drewnie, lina, 2018.
Strange creature discovered and drawn by five-year-old Ben. 25 × 39 cm, acrylic on wood, 2018. 

Dziwny stwór odkryty i narysowany przez pięcioletniego Ben’a. 25 × 39 cm, akryl na drewnie, 2018. 
Creature discovered by three-year-old Angus. 58 × 36 cm, acrylic on wood, 2018.

Stwór odkryty przez trzyletniego Angus'a. 58 × 36 cm, akryl na drewnie, 2018.
Mr. Shrimp—that's what I called this creature while painting. 58 × 37 cm, acrylic on wood, 2018.

Pan Krewetka – tak nazywałem tego stwora w trakcie malowania. 58 × 37 cm, akryl na drewnie, 2018.
This creature catches pray which swim into his head. His eyes are located at the end of his limbs. 59 × 39 cm, acrylic on wood, 2018.

Ten stwór łapie ofiary które wpłyną w jego głowę, a widzi końcówkami kończyn. 59 × 39 cm, akryl na drewnie, 2018.
While working on the book Under the Sea!, I was the most fascinated by cephalopods and in particular decapodiformes. This completely new species discovered by Darcey has only four tentacles, but they are soooo pleasant to touch! 83 × 14 cm, acrylic on wood, rope, 2018.

Podczas pracy nad książką W Morze! głowonogi, a w szczególności dziesięciornice zafascynowały mnie chyba najbardziej. Ten zupełnie nowy gatunek odkryty przez Darcey’a ma tylko cztery macki, ale jakże przyjemne w dotyku! 83 × 14 cm, akryl na drewnie, lina, 2018.
The fish discovered by Nuala. Her eyes and smile are floating freely in her translucent head. Her fins are transparent. During the workshop I showed the children a photo of Macropinn microstoma—another amazing fish with a transparent head and cylindrical eyes. 18 × 59 cm, acrylic on wood, 2018.

Ryba odkryta przez Nualę. Ma przezroczyste płetwy i głowę, w której luźno unoszą się oczy i uśmiech. Na warsztatach pokazywałem dzieciom zdjęcie Macropinna microstoma – innej niesamowitej ryby o przezroczystej głowie i cylindrycznie umieszczonych oczach. 18 × 59 cm, akryl na drewnie, 2018.
Nearly three-year-old Eddie told me that this is Potato Fish, and that it lives on the bottom of the ocean. 39 × 40 cm, acrylic on wood, 2018.

Prawie trzyletni Eddie powiedział mi, że to jest Ryba Ziemniak, która żyje na dnie oceanu. 39 × 40 cm, akryl na drewnie, 2018.
The smallest and the cutest creature. A tiny fish discovered by Darcey. 10 × 15 cm, acrylic on wood, 2018.

Najmniejszy i najsłodszy stworek. Rybka odkryta przez Darcey'a. 10 × 15 cm, akryl na drewnie, 2018. 
Seven-year-old Maisie gave her newly discovered creature an unequivocal​​​​​​​ name. I decided to show the “glowing” by using maximum color contrast of the pattern. While painting I had to take breaks, because the afterimages were flashing in my mind. I was also charmed by the shy smile of this killer. 143 × 139 cm, acrylic on wood, rod, 2018.

Siedmioletnia Maisie nadała nowoodkrytemu stworzeniu jednoznaczną nazwę. Zawarte w nazwie „świecenie” pokazałem poprzez maksymalny kontrast barwny plam pokrywających zwierzę. Przy malowaniu trzeba było robić przerwy, bo w oczach migały powidoki. Urzekł mnie również nieśmiały uśmiech tego zabójcy. 143 × 139 cm, akryl na drewnie, pręt, 2018.
After visiting the exhibition, where all the sculptures were displayed, one of the authors made a review from the entire project and showed it at school.
Later she sent it to me!     

thanks Maisie!

Po wizycie na wystawie, na której pokazane były wszystkie rzeźby, jedna z autorek stworzyła opis całego projektu, który zaprezentowała w klasie, a następnie przesłała go do mnie!

— dzięki Maisie!
List Maisie:

Poszłam do Seven Stories na warsztaty plastyczne z panem Piotrem Karskim, który pochodzi z Polski. Zrobiliśmy łódź podwodną z kartonu.

Weszliśmy do środka i wyobrażaliśmy sobie, co możemy zobaczyć w głębi mrocznych fal.

Ja zobaczyłam Killer Glower Fish. Był tak dobry, że Piotr skopiował go na swój komputer, a później zamienił go w gigantyczny drewniany model.

Poszłam obejrzeć go w sobotę. Czyż nie jest straszny?
(⇽ mój wielki model)

Było super! Mieliśmy nawet czołówki!

Kiedy zgasły światła czułam się dziwnie, ale to było bardzo ciekawe. Długo zastanawiałam się co narysować.

To był najlepszy dzień w moim życiu!
Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up.
Pablo Picasso
Każde dziecko jest artystą. Problem w tym żeby pozostać artystą kiedy się dorośnie
Pablo Picasso

you might also like ☟

Back to Top