I have already conducted several meetings and workshops for kids, but this one was really special!
Olbrzymi wieloryb namalowany z 18 dzieci
Poprowadziłem już bardzo wiele spotkań i warsztatów dla dzieci, ale ten był wyjątkowy!
I wanted the children to have the opportunity to create something cooperatively and to give them a chance to express personally.

The day before, I prepared 18 large canvases and put them together in one piece. I drew a big whale on it and marked with dots which colors to use on each area—a bit like paint by numbers. I decided to use two contrasting colors in two shades and dark purple for the outline. I then mixed up the canvases and spread them out on the floor.
Przygotowując ten warsztat, chciałem, żeby dzieci miały okazję stworzyć coś wspólnie i jednocześnie, żeby malując, mogły wyrazić coś bardzo osobistego.

Dzień wcześniej przygotowałem 18 dużych płócien. Przeniosłem na nie rysunek wieloryba i oznaczyłem kropkami, na jakie kolory należy pomalować dany obszar – trochę jak w zabawie pomaluj numerki. Zdecydowałem się na dwa kontrastowe kolory w dwóch odcieniach i ciemny fiolet dla obrysu. Następnie pomieszałem płótna i rozłożyłem je na podłodze.
At the beginning of the workshop, as a warm-up, I asked the participants to paint with flat color the areas as marked with dots using rollers and sponges. This was an opportunity to talk about the fact that apart from expression, there is a lot of technical and precise work that also affects the final result of an artwork.
Na początku warsztatów, na rozgrzewkę, poprosiłem uczestników, żeby zamalowali płaskim kolorem, przy pomocy wałków i gąbek, obszary zgodnie z oznaczeniem kropkami. Była to okazja, żeby wspólnie porozmawiać o tym, że w pracy artysty poza ekspresją jest sporo technicznej i precyzyjnej pracy, która również ma wpływ na efekt końcowy.
Then after a short break, when the paint was dry, I handed out sketchbooks to the kids. We did a short meditation that allowed us to calm down and focus on the new task. When everyone's eyes were closed and the kids were relaxed, I asked them to imagine what makes them happy and most joyful, and then to open their eyes and draw it in their sketchbooks.

When the sketches were ready, I asked the kids to choose from their drawings what they wanted to make public, then I asked them to paint the chosen elements using a darker shade of red on the red areas of their canvases.

Later we did a second meditation, and this time I asked the children to focus on a more difficult topic; to think about what they fear or dislike, and then to draw it in their sketchbooks. Again I asked the participants to paint only what they wanted to make public on the canvas—this time using darker blue on light blue.

Working with meditation and sketchbooks was a great opportunity to show the children what an artist's creative process can look like. They saw for themselves how pleasant or difficult it can be to work with themselves, and how important it is to consciously decide which part of ourselves we want to reveal in our art.
Następnie po krótkiej przerwie, kiedy farby wyschły, rozdałem dzieciom szkicowniki. Zrobiliśmy krótką medytację, która pozwoliła nam się wyciszyć i skupić na nowym zadaniu. Kiedy wszyscy mieli zamknięte oczy i byli zrelaksowani, poprosiłem, żeby wyobrazili sobie to, co ich cieszy i sprawia im największą radość, a potem, żeby otworzyli oczy i narysowali to w szkicownikach.

Kiedy szkice były już gotowe, zaprosiłem dzieci, żeby wybrały ze swoich rysunków to, co chcą upublicznić i przy pomocy ciemniejszego odcienia czerwieni i pędzli namalowały to na czerwonych polach swoich płócien.

Później zrobiliśmy drugą medytację i tym razem prosiłem dzieci, żeby skupiły się na trudniejszym temacie; żeby pomyślały o tym czego się boją albo czego nie lubią, a następnie, żeby narysowały to w szkicownikach. I ponownie zaprosiłem uczestników, żeby na płótnie namalowali tylko to, co chcą upublicznić – tym razem przy pomocy ciemniejszego niebieskiego na jasnym niebieskim.

Praca z medytacją i szkicownikiem była świetną okazją do tego, żeby pokazać dzieciom, jak może wyglądać proces twórczy artysty. Same przekonały się jak przyjemna albo trudna może być praca z samym sobą i jak ważne jest to, żeby świadomie decydować, którą część siebie chcemy odsłonić w swojej sztuce.
When the paint dried, the big moment came—we put the canvases together, so that a giant whale appeared suddenly! It was a big surprise, the children were very proud to have painted this picture together. I told them that the painting would hang in their school, and this caused such joy that everyone started jumping. At the end I wished them to remember that in the ocean of hardships, struggles and fears they will swim calmly, safely and confidently just like a whale if they keep together.
Kiedy farba wyschła nastąpił moment kulminacyjny – złożyliśmy płótna razem, tak, że nagle wyłonił się olbrzymi wieloryb! To była wielka niespodzianka i dzieci były bardzo dumne z tego, że namalowały ten obraz wspólnie. Powiedziałem im, że obraz zawiśnie w ich szkole i to wywołało taką radość, że wszyscy zaczęli skakać. Na koniec życzyłem im, żeby pamiętali, że w oceanie trudów, zmagań i lęków będą płynąć spokojnie, bezpiecznie i pewnie jak wieloryb jeśli będą się trzymać razem.
This workshop was truly unique. In my assumptions, it was supposed to be a workshop about art and the work of an artist. As a result, it was a very special art and psychotherapy workshop, full of deep emotions, interesting and sometimes difficult conversations but also a lot of fun!
Ten warsztat był naprawdę wyjątkowy. W moich założeniach miał to być warsztat o sztuce i pracy artysty. W rezultacie był to bardzo wyjątkowy warsztat artystyczno-psychoterapeutyczny, pełny głębokich wzruszeń, ciekawych, a niekiedy trudnych rozmów i dobrej zabawy!
The workshop took place during the Kinderbuchmesse Lörracher Leselust, in the small town of Lörrach, close to the border of Germany, Switzerland and France. Many thanks to the organizers for inviting me and giving me an absolutely free hand.
Warsztat odbył się podczas Kinderbuchmesse Lörracher Leselust, w niewielkim miasteczku Lörrach, blisko granicy Niemiec, Szwajcarii i Francji. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i danie mi absolutnie wolnej ręki.

you might also like ☟

Back to Top